مباحث مالياتي سال 1392 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مصطفي باتقوا*/ بخش دوم

1)بر‌اساس راي شوراي‌عالي مالياتي به تاريخ 2/11/1392پرداختي 5/1 درصد در ماه به موديان بابت مبالغ اضافه پرداختي (موضوع تبصره ماده 242) ماهيت درآمدي نداشته و مشمول ماليات نيست.

2)بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي به تاريخ 14/12/1392مبني بر اينكه در رعايت تبصره 2ماده 104، ملاك اظهارنامه تسليمي آخرين عملكرد توسط مودي است.

3)بخشنامه سازمان امور مالياتي به تاريخ 12/12//1392، تاكيد بر معافيت مالياتي ماده 104قراردادهاي سه جانبه مسكن مهر و همچنين قراردادهاي تعاوني مسكن مهر، پيرو بخشنامه‌هاي قبلي صادره و... .

4)لزوم درج جرايم در برگه‌هاي قطعي مالياتي تا تاريخ صدور، طبق بخشنامه مورخ 10/12/1392 سازمان امور مالياتي و... .

5)صدور بخشنامه مورخ 6/12/1392 در زمينه ايجاد تسهيلاتي براي برخي موديان در اجراي ماده 104 و ابطال بخشنامه/10009 /200 مورخ4/6/1392 و... .

6)پذيرش موسسات اعتباري كوثر مركزي و اعتباري عسگريه به عنوان موسسات مالي اعتباري مجاز موضوع بند 18 ماد ه 148 بر اساس بخشنامه سازمان مالياتي و... .

7)بر اساس راي صادره هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 18/9/1392، بخشنامه 46502مورخ 27/9/1385(شمول سود و كارمزد تسهيلات مالي دريافتي از بانك‌هاي خارجي به كسر ماليات) مغاير قانون شناخته نشده است.

8)صدور بخشنامه سازمان امور مالياتي مورخ 27/12/1392مبني بر اعطاي برخي تسهيلات در ارائه گزارشات خريد و فروش فصلي.

9)صدور بخشنامه سازمان امور مالياتي مورخ 28/12/1392مبني بر پذيرش فرمت صورتحساب برخي حرف خاص (مانند باربري‌ها و... ) به عنوان صورتحساب موضوع ماده 169 ق.‌م.‌م و... .

10)صدور بخشنامه سازمان امور مالياتي به تاريخ 21/12/1392به همراه اظهار نظر سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوق دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري كه بر اين اساس مدارس آموزش از راه دور در عداد موضوع ماده 134 ق.‌م.‌م تلقي مي‌شود.

11)صدور بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ 27/12/1392 در خصوص ماده 45 ق.‌م.‌م و حق تمبر مربوطه و... .

12)بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ 24/12/1392 كه شامل توضيحات در خصوص تهاتر ماليات عملكرد و... بوده است.

13) بخشنامه سازمان امور مالياتي به تاريخ 21/12/1392 مبني بر ايجاد تسهيلات براي موديان موضوع تبصره 3 ماده 138 ق.‌م.‌م در خصوص مواد 7 و 8 آيين‌نامه مربوطه...

 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست