بخشنامه شماره 3652200 مورخ 431392 سازمان امور مالياتي كشوردرمورد اعمال نرخ سوداعلامی جهت درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژتلفن همراه ( فایل pdf )

 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست