دستورالعمل سازمان مالياتي در خصوص نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه ، 31 ارديبهشت 1392 ، 08:50

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به دنبال اعلام فراخوان جديد اين سازمان در خصوص الزام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي توسط 10 گروه از صاحبان مشاغل ، دستورالعملي در خصوص مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي صادر کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، متن اين دستورالعمل بدين شرح است : 1- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از ابتداي سال 1392، مؤديان مشمول مكلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحدكسبي خود را انتخاب و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازي سامانه فروشگاهي مراتب را به منظور استفاده از تسهيلات مقرر پيش بيني شده، با تکميل برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي که در برگيرنده اطلاعات هويتي آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنين مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهي مي باشد به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. شايان ذكراست مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آيين نامه اجرايي ماده (71 ) قانون نظام صنفي اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود. بديهي است نرم افزار مورد استفاده حداقل امكان ثبت خريد و فروش كالا، نگهداري موجودي كالا و ثبت هزينه ها و توليد فايل الکترونيکي را مطابق اين دستورالعمل داشته باشد. 2- مؤديان مشمول نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي كه طي سال شروع به فعاليت مي نمايند، حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ شروع فعاليت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي اقدام و مراتب را به شرح بنــد (1) به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام نمايند. 3- مؤدياني که پس از موعد مقرر قانوني نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي اقدام مي نمايند مکلفند مراتب را به شرح بند (1) به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. بديهي است اين دسته از مؤديان مشمول استفاده ازمشوق ها و تسهيلات مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود. 4- مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مکلف هستند از ابتداي سال 1392 کليه خريد ها و فروش هاي خود را درسامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الكترونيكي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند . 5- مؤديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تکاليف به دو گروه به شرح ذيل تقسيم مي گردند : الف) مؤديان موضوع بند (ج) مادة (95) قانون مالياتهاي مستقيم، مكلفند اطلاعات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه موضوع ضوابط اجرايي بند (ج) ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم ثبت و نگهداري نمايند و همراه اظهارنامه مالياتي سالانه تحويل واحدهاي مالياتي نمايند. ب) مؤديان مشمول بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند فايل الكترونيكي اطلاعات خريد و فروش خودرا در دورة زماني تعيين شده طبق اين دستور العمل از طريق سايت WWW.TAX.GOV.IR  براي سازمان ارسال ويا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند. (دوره هاي زماني ارائه اطلاعات خريد و فروش بصورت فصلي (بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان) و از ابتداي سال 1392 حداکثر تا يك ماه بعد از پايان هر فصل مي باشد.) 6- در مواردي که بنا به عللي از جمله نقص فني دستگاه امکان ثبت اطلاعات خريد و فروش از طريق سامانه فروشگاهي ميسر نباشد، مؤدي مکلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلا فاصله رويدادهاي مالي مدت مذکور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايد. 7- مؤديان مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي، کماکان مکلف به رعايت ساير تکاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و کل و يا دفتر درآمد و هزينه مي باشند و موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند. مؤديان استفاده کننده از سامانه فروشگاهي به منظور تسهيل رسيدگي موظفند آيين نامه ها يا دستورالعمل هاي سامانه فروشگاهي و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند. در ادامه اين دستورالعمل در خصوص ويژگي هاي فايل هاي الكترونيكي (اطلاعات خريد و فروش ) ارسالي به سازمان امور مالياتي کشور آمده است : مشخصات فايل الكترونيكي (اطلاعات خريد و فروش ) سازمان و راهنماي اجرايي مربوط به تسليم و ارسال الكترونيكي آن وهمچنين ريز فيلدهاي مورد نياز اطلاعات سه ماهه خريد و فروش از طريق بخش "صورت الكترونيكي معاملات" در سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR در دسترس مي باشد. ضروري است مؤديان محترم مالياتي فايل مورد نظر را در اجراي دستورالعمل ماده (169) مکرر را از طريق سامانه الکترونيکي براي سازمان امورمالياتي ارسال ويا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.

 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست