نحوه اجراي تبصره 2 ماده 104 در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده139 چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه كرد: نحوه اجراي تبصره 2 ماده 104 در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده 139

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي نحوه اجراي تبصره 2 ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده 139 اصلاحي قانون ياد شده را به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران متن بخشنامه صادره از سوي علي عسكري به شرح زير مي باشد: در اجراي ماده (‌4 )‌دستورالعمل موضوع ماده (‌12 )‌آيين نامه اجرايي تبصره (‌3 )‌ ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص نحوه اجراي تبصره (‌2 )‌ماده 104 قانون مذكور مقتضي است به منظور اعلام نظر در اجراي تبصره مذكور در موارد استعلام ،‌ادارات امور مالياتي به شرح زير اقدام نمايند. 1- با بررسي سوابق پرونده مودي ( دريافت كننده وجوه ) از دارا بودن مجوز فعاليت صادره از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ( 12 ) آيين نامه اجرايي تبصره (‌3 )‌ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم و انطباق آن با نحوه فعاليت مودي ( مورد استعلام ) اطمينان حاصل گردد. 2-ضمن اخذ قرارداد يا ساير مستندات مربوط به فعاليتهاي موضوع استعلام ،‌مراتب را با مصاديق فعاليتهاي مشمول معافيت موضوع بند ( ل ) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم تطبيق نمايند و از شمول معافيت آن اطمينان حاصل نمايند. 3-با بررسي سوابق پرونده ماليات مودي (دريافت كننده وجوه ) از تسليم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان آخرين سال مالياتي كه مودي مورد نظر مكلف به ارائه آن بوده است اطمينان حاصل گردد. و در صورت دارا بودن شرايط مذكور با رعايت مقررات نسبت به معافيت درآمد مورد استعلام ،‌اعلام نظر گردد. درادامه اين بخشنامه آمده است : ضمنا از آنجائيكه طبق مقررات مواد 15 و 16 آيين نامه اجرايي تبصره (‌3 ) ماده 139 و مقررات تبصره ( 2 )‌ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از معافيت مالياتي مي باشد در ذيل اعلام نظر تصريح شود ،‌ چنانچه مودي ( دريافت كننده وجوه ) نسبت به ارائه اظهار نامه در موعد مقرر قانوني اقدام ننمايد ماليات متعلق با رعايت مقررات ازمودي مطالبه خواهد شد.

 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست