فهرست بخش های مختلف پرونده دائم حسابرسی داخلی ( فایل pdf )

 

 

فرم‌های ارزیابی سیستم‌های کنترل داخلی
پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی _ ارزیابی ریسک فایل pdf
پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی _ اطلاعات و ارتباطات فایل pdf
پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی _ نظارت فایل pdf
پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی _ فعالیت های کنترلی فایل pdf
پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی _ محیط کنترلی فایل pdf
پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی _ سیستمهای کامپیوتری فایل word

 

 

برنامه‌های آزمون کنترل‌ها (رعایت روش‌ها)
برنامه آزمون کنترل های داخلی منابع انسانی فایل word
برنامه آزمون کنترل ها(رعایت) _ چرخه فروش،درآمدها و دریافت ها فایل word
برنامه آزمون کنترل ها(رعایت) _ چرخه خرید،هزینه ها و پرداخت ها فایل word
برنامه آزمون کنترل ها(رعایت) _ چرخه حقوق و دستمزد فایل word
برنامه آزمون کنترل ها(رعایت) _ چرخه موجودی مواد و کالا فایل word
برنامه آزمون کنترل ها(رعایت) _ چرخه دارایی ثابت فایل word
چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی فایل pdf
چک لیست رعایت الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات وابسته فایل pdf
 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست