قانون مالیات برارزش افزوده  ( فایل pdf )

بخشنامه های مربوطه   

 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست