استانداردهای حسابرسی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره استاندارد عنوان استاندارد دانلود فایل
1 مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط pdf
2 کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط pdf
200 استاندارد حسابرسی 200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده 1391) word
210 قـرارداد حسابرسـي‌ pdf
220 كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386 pdf
230 مستندسازي - تجديدنظر شده 1386 pdf
240 ‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي -تجديدنظرشده1384‌ pdf
250 ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ pdf
300 استاندارد حسابرسی 300برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1391 ) pdf
315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت pdf
320 استاندارد حسابرسی 320اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی(تجدید نظر شده 1391 ) pdf
330 روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي pdf
450 ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی pdf
500 شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384 pdf
501 شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص pdf
505 تاييد خواهي برون‌ سازماني - تجديدنظر شده 1383‌ pdf
510 حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ pdf
520 روشهـاي‌ تحليلـي‌ pdf
530 نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده 1383 pdf
540 حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌ pdf
550 اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389 pdf
560 رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه pdf
570 تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383 ‌ pdf
580 تاييديـه‌ مـديران‌ pdf
600 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389 pdf
610 ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي pdf
620 استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌ pdf
700 گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389 pdf
705 اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389 pdf
706 بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389 pdf
710 اطلاعات مقايسه‌ای pdf
720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده pdf
800 استاندارد حسابرسی 800ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص(تجدید نظر شده 1390 ) pdf
805 استاندارد حسابرسی 800ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص (1390) pdf
1005 حسابرسي واحدهاي اقتصادي کوچک pdf
1007 ارتباطات‌ با مديريت‌ pdf
2400 بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ pdf
2410 بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388 pdf
3400 رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 13841388 pdf
4400 اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌1388 pdf
4410 تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌388 pdf
 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست