استانداردهای حسابداری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره استاندارد عنوان استاندارد دانلود فایل
1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي pdf
2 صورت‌ جريان‌ وجوه نقد pdf
3 درآمد عملياتي pdf
4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384 pdf
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384 pdf
6 گزارش‌ عملكرد مالي pdf
8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا pdf
9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت pdf
10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ pdf
11 داراييهاي ثابت مشهود - تجديد نظر شده 1386 pdf
12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده 1386 pdf
13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ pdf
14 نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري pdf
15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها pdf
16 استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391) pdf
17 داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386 pdf
18 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي - تجديدنظر شده 1384 pdf
19 ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده 1384 pdf
20 سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته - تجديدنظر شده 1389 pdf
21 حسابداري‌ اجاره‌ها pdf
22 گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ pdf
23 حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ pdf
24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري pdf
25 گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف pdf
26 فعاليتهاي‌ كشاورزي pdf
27 طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي pdf
28 فعاليتهاى بيمه عمومى pdf
29 فعاليتهاي ساخت املاک pdf
30 سود هر سهم pdf
31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده pdf
32 كاهش ارزش داراييها pdf
 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست