حسابرسی داخلی

الزامات اخلاقی ( فایل pdf )

منشور حسابرسی داخلی ( فایل pdf )

استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی ( فایل pdf )

 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست